Date and Mingle: Köp- och kundvillkor

Senast uppdaterad: November 3, 2021

Introduktion

Hej och tack för att du har valt Date and Mingle!

Dessa villkor ("Villkor") beskriver relationen mellan Date and Mingle International AB (org. nummer 559335-4284) (“Date and Mingle”, “Vi”, "Vår", “Företaget”) och kunder (“Kunder”, “Gäster”, “Du”) som använder Företagets tjänster. Tjänsterna omfattar vår hemsida, våra sociala medier och våra event (“Hemsida”, “Sociala medier”, “Event”, “sociala plattformar”). Vänligen observera att dessa villkor är tillämpbara även för besökare som endast använder vår sociala plattform en gång. 


Att använda Date and Mingles tjänster innebär att du godkänner våra villkor, däribland vår integritetspolicy (“Policy”) som beskriver på vilka sätt vi samlar in och använder personlig data. Du rekommenderas att läsa igenom båda dokumenten noggrant innan Du använder våra tjänster.

Användning av våra tjänster innebär att du godkänner och accepterar våra Villkor samt vår Policy. Om du inte accepterar någon av dessa bör du undvika att använda våra tjänster helt.

För att enklare kunna navigera bland våra villkor, kan du klicka på nedanstående rubriker:

1. Våra tjänster
2. Bokningsvillkor
3. Delta på våra event
4. Inställda event
5. Avbokningsvillkor
6. Kommunikation från Date and Mingle
7. Licens
8. Äganderättigheter
9. Intrångsanspråk
10. Uppdateringar
11. Friskrivningsklausul och ansvarsbegränsningar
11.1 Friskvningsklausul
11.2 Ansvarsbegränsningar
11.3 Skador orsakade av dig
12. Tvist
13. Allmänt
14. Villkorsförändringar
15. Frågor/Kontakta oss
 

1. Våra tjänster
Date and Mingle skapar event för singlar som önskar lära känna andra singlar, och förhoppningsvis få en så kallad romantisk matchning (“Våra tjänster”).  Våra event hålls vanligen i lokaler som ägs och drivs av andra företag (så som restauranger och barer), där vi hyr in oss för att hålla eventet (“Lokaler”).

För mer information om Företaget och Våra tjänster, vänligen besök “Om oss” och “FAQ” på vår hemsida.

Klargörande: Vi strävar alltid efter att ha nöjda Kunder, och investerar mycket resurser på att skapa roliga och uppskattade event i trevliga Lokaler. Vi är dock inte ett matchmakingföretag. Vi är därför inte ansvariga för att kontrollera den personliga information som ges till oss av våra kunder, såsom deras ålder, civilstånd eller någon annan aspekt av deras bakgrund. Du rekommenderas därför att verifiera andra gästers  – vilka du kommer att träffa under evenemangen (”Gäster”) – personliga uppgifter.

2. Bokningsvillkor

Våra event är tillägnade specifika åldersgrupper. Du får inte boka biljetter till ett event om du inte är inkluderad i det åldersspann som anges för det specifika eventet. Om vi misstänker att du inte har varit ärlig avseende din ålder i samband med att du bokade biljetten kommer vi att avboka din biljett och dina pengar kommer inte att betalas tillbaka. Dessutom riskerar du att inte få delta på framtida event.

En plats på våra event kan inte reserveras eller konfirmeras förrän din betalning har kommit oss tillhanda. När betalningen är registrerad kommer vi att skicka dig en biljett till den e-post adress som du har angivit på vår hemsida i samband med ditt biljettköp. 


3. Delta på våra event

För att delta på våra event behöver du visa upp en betald biljett som står i ditt namn samt ett ID-kort under samma namn.

Under våra event kommer du att träffa andra Gäster i samband med speed dating, mingling och andra sociala aktiviteter. Alla gäster ombeds att behandla varandra med respekt och artighet. Om vi bedömer att en gäst skulle bete sig hotfullt eller våldsamt så reserverar vi oss rätten att exkludera personen från eventet. I så fall kommer inte någon återbetalning av biljetten att ske och denna gäst kommer inte att få delta på framtida event.

I slutet av våra event ombeds vanligen våra Gäster att fylla i ett formulär. Där har du möjlighet att önska vilka andra gäster du önskar utbyta kontaktinformation med. Om både du och den andra Gästen/gästerna har angett varandra på formuläret kommer vi att inom 24 timmar låta dig få information om att det föreligger ett ömsesidigt intresse.

Observera att våra event sker under en begränsad tidsperiod med ett i förväg planerat tidsschema. Detta innebär att om du kommer sent till eventet har vi rätt att neka ditt deltagande utan att återbetala pengarna.

Observera att vi inte kommer återbetala din biljett för att du inte fått någon matchning eller på andra sätt är missnöjd med eventet.

4. Inställda event

Om ett event inte blir fullbokat, könsfördelningen blir väldigt ojämn eller om någon av vår personal är sjuk alternativt tredje part inte kan fullgöra sina åtaganden på ett bra sätt kan vi behöva ställa in eventet. Vi kommer i första hand att försöka föreslå ett annat datum och därmed flytta fram eventet. Oavsett har du rätt att få tillbaka pengarna. 

Om vi behöver ställa in ett event kommer vi att meddela dig detta så snart som möjligt per telefon/sms samt e-post.  

5. Avbokningsvillkor

Vi försöker alltid att ha en jämn könsfördelning (50/50) bland kvinnor/män på våra event (såklart med undantag om det rör sig om ett HBTQ-event). Därför innebär avbokningar att vi försätts i en problematisk situation. Vi har dessutom alltid ett ekonomiskt åtagande gentemot Lokalen som vi hyr in oss i. Av dessa anledningar kan vi inte tillåta avbokningar av en redan lagd order.

Vi förstår dock att saker kan hända i livet. Om du inte har möjlighet att komma på vårt event (exempelvis på grund av sjukdom) men har köpt en biljett har du möjlighet att försöka sälja/skänka den vidare till en vän/väninna så länge hen uppfyller de specifika krav som är kopplat till eventet (ålder, kön, sexuell läggning etc). Innan namnbyte kan göras behöver du kontakta oss på info@dateangmingle.se.


6. Kommunikation från Date and Mingle

Vi kommer att kommunicera med Dig via den kontaktinformation som du har angivit till oss i samband med ditt registrerade köp (så som telefonnummer och e-post).

7. Licens

Under förutsättning att du följer dessa villkor, ger datum och mingel dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-kommersiell, icke-underlicenserbar, återkallbar, icke-överlåtbar licens för att: (1) komma åt och använda våra tjänster; och (2) komma åt och använda innehållet, informationen och relaterat material som kan göras tillgängligt via våra tjänster - i varje fall enbart för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är reserverade av Date and Mingle och dess licensgivare och är begränsade för dig att använda.

Utan att avvika från det allmänna i ovanstående, och för att undvika tvivel, får du inte: (1) kopiera, reproducera, modifiera, förbereda härledda verk baserat på, distribuera, leasa, sälja, överföra, offentligt visa, offentligt utföra, sända, streama eller på annat sätt utnyttja våra tjänster, förutom vad som uttryckligen tillåts av oss; (2) orsaka eller starta program eller skript i syfte att onödigt belasta eller hindra driften och/eller funktionaliteten av någon aspekt av våra tjänster; eller (3) försöka få obehörig åtkomst till eller försämra någon aspekt av våra tjänster eller dess relaterade system eller nätverk.

8. Äganderättigheter

Våra tjänster och alla rättigheter som medföljer detta - inklusive copyrights, varumärkesrättigheter, patenträttigheter, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter eller andra rättigheter relaterade till våra tjänster, inklusive utan begränsning all programvara, integrationer med datakällor, teknologi och andra rättigheter som används för att tillhandahålla våra tjänster, all grafik, användargränssnitt och all dokumentation och eventuella förbättringar, design och all kunskap eller processer relaterade till dem - är och ska fortsätta vara Date and Mingles egendom eller tredje partens (Lokaler) egendom. Varken dessa villkor eller din användning av våra tjänster förmedlar eller ger dig några rättigheter, förutom den begränsade licensen som ges ovan.


9. Intrångsanspråk

Date and Mingle respekterar andras immateriella rättigheter och kommer att reagera snabbt på påståenden om intrång i immateriella rättigheter avseende innehåll som publicerats på våra sociala plattformar.

Om du har ett sådant anspråk, vänligen skicka in det till info@dateangmingle.se. I händelser där det visar sig att vi har gjort intrång i immateriella rättigheter kommer vi att reagera snabbt genom att ta bort, blockera eller inaktivera åtkomst till det material som påstås göra intrång.

10. Uppdateringar

Från tid till annan kommer vi att behöva modifiera och/eller uppdatera våra sociala plattformar för att förbättra prestanda, förbättra funktionaliteten, återspegla ändringar i operativsystem och/eller åtgärda säkerhetsproblem. Vi förbehåller oss rätten att utföra sådana ändringar när som helst – inklusive tillfälligt avbrytande av våra tjänster.

11. Friskrivningsklausul och ansvarsbegränsningar

11.1 Friskrivningsklausul
Tjänster utförda i Lokalerna, såsom att laga mat och servera, tillhandahålls av lokalerna själva och inte av oss. Vi kan därför inte garantera att våra gäster kommer att vara nöjda med dessa tjänster. Därför, genom att använda våra tjänster, accepterar du att vi inte är ansvariga på något sätt för lokalernas tjänster.

En del av innehållet på vår sociala plattformar (exempelvis bilder) tillhandahålls av Lokalerna själva. Detta material syftar till att illustrera lokalerna och eventet. Vi tar dock inte på något sätt ansvar för det innehållet, inte heller hur väl det återspeglar verkligheten.

11.2 Ansvarsbegränsning 

Date and Mingle garanterar inte och ansvarar inte för kvaliteten, lämpligheten, säkerheten eller förmågan hos tredje parts leverantörer - inklusive lokalerna. Genom att använda våra tjänster accepterar du att hela risken som uppstår till följd av handlingar utförda av dig eller av tredje part förblir enbart hos dig, i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Under inga omständigheter kommer Date and Mingle, dess styrelseledamöter och anställda, att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje person för direkta skador, indirekta skador, följdskador, med vilja orsakade skador, skador orsakade av olyckshändelse eller andra speciella skador. Vi är inte heller ansvariga för andra typer av skador så som för förlorad vinst eller förlorad data som härrör från din användning av våra sociala plattformar eller våra tjänster, eller någon relaterad programvara som nås via eller laddas ner från dem, eller din oförmåga att komma åt dem.

Utan att begränsa det allmänna i det föregående är Date and Mingle inte ansvariga på något sätt för någon transaktion eller relation mellan dig och lokalen.

De begränsningar som nämns i dessa Villkor gör inte intrång i dina rättigheter (som konsument) vilka inte kan uteslutas enligt svensk lag. Vårt ansvar ska begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

11.3 Skador orsakade av dig

Du samtycker härmed till att kompensera och hålla oss och våra styrelseledamöter, anställda och tredje parts representanter, konsulter och entreprenörer, från och mot alla förluster, kostnader, straffavgifter, böter, skadestånd, anspråk, utgifter (inklusive advokatarvoden) eller ansvar som härrör från, är ett resultat av eller i samband med ditt brott mot något av dessa villkor eller din orimliga användning av våra tjänster.  

Detta innebär att skador som du orsakar under våra event är du direkt ekonomiskt ansvarig för mot tredje part och/eller Date and Mingle. Du är inte försäkrad via Date and Mingle och vi rekommenderar därför att du har en försäkring som kan täcka eventuella kostnader som kan uppstå till följd av ditt agerande/handlande.


12. Tvister 

Om du inte följer våra villkor kommer vi att kontakta dig via telefon och/eller email.

Dessa villkor och policy kommer att följa svensk lag. Eventuella tvister ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


13. Allmänt

Vi kan överlåta våra rättigheter enligt dessa villkor och policyn, utan ditt samtycke, till: (1) en partner eller entreprenör till Date and Mingle; (2) en förvärvare av företagets aktier, verksamhet eller tillgångar; eller (3) en efterträdare genom fusion.

14. Villkorsförändringar
Date and Mingle kan ändra dessa villkor från en tid till en annan för att överensstämma med tillämplig lagstiftning, eller när vi utvecklar eller modifierar våra tjänster. När vi gör ändringar kommer vi att uppdatera "Senast uppdaterad" (överst på denna sida, under Köp-och kundvillkor). Detta för att återspegla sådana ändringar vilka kommer att träda i kraft omedelbart det datumet.

15. Frågor/Kontakta oss

Om du har några frågor eller om du önskar veta mer om våra Villkor, är du välkommen att kontakta oss på: info@dateandmingle.se.